• www.parrythailand.com
 • omgproduct

  ป้ายกำกับ: โปรแกรมห้องสมุด

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในความเดือดร้อนทุกข์ยากที่เกิดขึ้น ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพน้ำเสียในพื้นที่หลายแห่งหลายครั้ง ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด พร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ไขน้ำเน่าเสีย  ในระยะแรกระหว่างปี พ.ศ. 2527-2530 ทรงแนะนำให้ใช้น้ำที่มีคุณภาพดีช่วยบรรเทาน้ำเสียและวิธีกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวาและพืชน้ำต่างๆ ซึ่งก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ผลในระดับหนึ่ง ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2531 สภาพความเน่าเสียของน้ำบริเวณต่างๆ มีอัตราแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น การใช้วิธีธรรมชาติไม่อาจบรรเทาความเน่าเสียของน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงขอพระราชทานพระราชดำริให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศแบบประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถผลิตได้เองในประเทศ ซึ่งมีรูปแบบ “ไทยทำไทยใช้” โดยทรงได้แนวทางจาก “หลุก” ซึ่งเป็นอุปกรณ์วิดน้ำเข้านาอันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นจุดคิดค้นเบื้องต้น และทรงมุ่งหวังที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการบรรเทาน้ำเน่าเสียอีกทางหนึ่งด้วย  การนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการศึกษาและวิจัยสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้ โดยดำเนินการจัดสร้างเครื่องมือบำบัดน้ำเสียร่วมกับกรมชลประทาน ซึ่งได้มีการผลิตเครื่องกลเติมอากาศขึ้นในเวลาต่อมา และรู้จักกันแพร่หลายทั่วไประเทศในปัจจุบันคือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” โดยการเติมออกซิเจนในน้ำ มีสาระสำคัญ คือ การเติมอากาศลงในน้ำเสีย มี 2 วิธี วิธีหนึ่ง ใช้อากาศอัดเข้าไปตามท่อเป่าลงไปใต้ผิวน้ำแบบกระจายฟองและอีกวิธีหนึ่ง น่าจะกระทำได้โดยกังหันวิดน้ำ วิดตักขึ้นไปบนผิวน้ำ แล้วปล่อยให้ตกลงไปยังผิวน้ำตามเดิม โดยที่กังหันน้ำดังกล่าวจะหมุนช้า ด้วยกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเล็กไม่เกิน 2 แรงม้า หรืออาจจะใช้พลังน้ำไหลก็ได้ จึงสมควรพิจารณาสร้างต้นแบบ แล้วนำไปติดตั้งทดลองใช้บำบัดน้ำเสียที่ภายในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวัดบวรนิเวศวิหาร ได้ผลดีมากราคาต้นทุนก็ต่ำ

  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองสามารถบอกเล่าเรื่องราวของกังหันน้ำชัยพัฒนาได้
  2. เพื่อให้นักเรียนบอกความสำคัญและประโยชน์ของกังหันน้ำชัยพัฒนาได้
  3. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะรักษาสิ่งแวดล้อม มีจิตใจดีงามไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
  4. เพื่อพัฒนานิสัยรักการอ่านตามศาสตร์ของพระราชาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

  เป้าหมาย

  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรง เชื่อถือได้ นำศาสตร์พระราชาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต รักการอ่านแสวงหาความรู้ตามศาสตร์พระราชา และเกิดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องยั่งยืนตลอดไป

  วิธีดำเนินการ

  1. ประกาศรับสมัครกลุ่มนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการกิจกรรมการอ่านตามศาสตร์พระราชา

  หรือนักเรียนในกลุ่มรายวิชาหน้าที่พลเมืองหรือวิชาห้องสมุด สนใจทำหรือจับสลากได้เรื่อง “กังหันชัยพัฒนา กังหันน้ำดีไล่น้ำเสีย”

  1. ให้นักเรียนช่วยกันกำหนดรูปแบบในการนำเสนอกิจกรรมนี้ อาจเป็นป้ายนิเทศ สมุดเล่มเล็ก

  กล่องรำลึก เล่านิทาน แสดงละคร เชิดหุ่น เกมการ์ตูนซ่อนหากังหันนำชัย (ทำกังหันแบบง่ายใส่คำถามเกี่ยวกับกังหันน้ำชัยพัฒนาไว้ในช่องใบพัดซ่อนไว้ให้นักเรียนค้นหาแล้วตอบคำถามรับรางวัล) ภาพปะติดหรือทำเป็นคลิปหนังสั้นก็ได้

  1. ทุกคนในกลุ่มมานำเสนอรูปแบบในการทำกิจกรรม ครูให้ข้อคิดข้อเสนอแนะ และสนับสนุน

  งบประมาณ

  1. จัดหาและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำ และทำงานตามแผน
  2. นำเสนองานต่อครูประจำกลุ่มหรือครูผู้สอน

  ข้อเสนอแนะ – มีหลักการสำคัญคือทุกกลุ่มต้องมีเกมตอบคำถามทายปัญหาให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์

  พระราชาเรื่องนั้นๆไว้อาจจะทำเป็นโฟชาร์ทผังความรู้บอร์ดความรู้ ตั้งไว้ แขวนไว้ ภาพตั้งปฏิทินเก่า  แผ่นพับความรู้ หรือทำเป็นที่คั่นหนังสือหรือหลอดกาแฟ ช่อดอกไม้ ใส่คำถามหรือใส่คำตอบไว้ ให้ผู้เล่นร่วมสนุกได้เรียนรู้

  อ้างอิงข้อมูลจาก ผู้พัฒนา โปรแกรมห้องสมุด สำหรับโรงเรียนในประเทศไทย

  Read More
  โปรแกรมห้องสมุด

  1) โปรแกรมห้องสมุด สามารถเลือกใช้ระบบจัดแจงสื่อได้ทุกระบบ ยกตัวอย่างเช่น DC LC หรือ NLM.
  2) สามารถระบุเลขทะเบียนอุปกรณ์สารนิเทศได้ตลอดตัวอักษรแล้วก็จำนวน
  ไม่น้อยกว่า 6 หลัก
  3) โปรแกรมมีระบบระเบียบพิจารณาเลขทะเบียนซ้ำแบบอัตโนมัติ
  4) การบันทึกข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลได้โดยไม่ต้องเรียงลำดับเลขทะเบียน
  ของสื่อได้
  5) ระบบจัดแจงขอบเขตของฐานข้อมูลสิ่งของสารนิเทศตามหลักบรรณารักษ์
  6) ระบบสามารถบันทึกสื่อสิ่งของสารนิเทศได้ทุกจำพวก ดังต่อไปนี้
  – หนังสือทุกหมวดหมู่
  – นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ กฤตภาค และก็เอกสารงานเอกสารอื่นๆ
  – สิ่งของโสตทัศน์ อาทิเช่น คลิปวีดีโอ ซีดี ดีวีดี เทป ภาพยนตร์ แล้วก็อื่นๆได้
  – สื่ออื่นๆ
  7) ระบบไม่จำกัดการจำแนกประเภทหมวดของสื่อ อย่างเช่น ทั่วๆไป อ้างอิง หนังสือเรียน นิยาย ฯลฯ
  8) ระบบมีฐานข้อมูลกึ่งกลางที่สามารถประยุกต์ใช้ได้มากกว่า 1,000,000 รายการ
  9) สิ่งของสารนิเทศทุกหมวดหมู่เป็นระบบฐานข้อมูลเดียว เพื่อสบายสำหรับในการเข้าถึง
  หรือการค้นหาข้อมูล
  10) สามารถให้เนื้อหารูปสื่อ บรรณนิทัศน์ สรุปเรื่องย่อ ประชาสัมพันธ์ และก็ภาพ
  รายละเอียดได้
  11) สามารถบันทึกตัวนำเพื่อไว้บริการได้ทุกทราบแบบ ตัวอย่างเช่น คลิบวีดีโอ ภาพยนตร์
  ภาพเคลื่อนไหว E-Book ไฟร์ PDF รวมทั้งลิ้งค์ชื่อเว็บของสื่อได้ ฯลฯ
  12) สามารถเก็บเรื่องราวยืม-คืนของอุปกรณ์สารนิเทศในแต่ละรายการโดย
  อัตโนมัติได้
  13) สามารถระบุปริมาณวันยืมและก็ค่าเสียหายสิ่งของเป็นรายรายการได้

  14) สามารถแสดงรายการอุปกรณ์สารนิเทศเป็นบัญชีรายชื่อเรียงตามเลขทะเบียน
  ISBN ชื่อ ชื่อผู้เขียน เลขเรียก ปีที่พิมพ์ได้
  15) ระบบสามารถพิมพ์แถบรหัสแท่งพร้อมเครื่องหมายหอสมุด จำพวก
  หมวด กรุ๊ป เลขเรียก เลขผู้เขียน ฉบับที่ รวมทั้งชื่อได้เป็นชุดประกอบไป
  ด้วย โปรแกรมห้องสมุด กรุ๊ปเลขเรียกติดสันปก และก็รหัสแท่งปริมาณ 2 ดวงซึ่งมีข้อมูลตาม
  รายการที่ระบุข้างต้นในครั้งเดียวกัน หรือรายตัวการ ลงในกระดาษ
  ลาเบลสติกเกอร์ขนาด เอ10 เอ4 ได้
  16) ระบบสามารถเลือกพิมพ์รหัสแท่งได้ในครั้งเดียวกันโดยไม่จำเป็นจำเป็นต้อง
  เรียงลำดับ ดังเช่น เลือกพิมพ์รหัสแท่งของสื่อรายการที่ 2.3.5.7 และก็ 11 ใน
  ครั้งเดียวกัน
  17) การบันทึกข้อมูลอุปกรณ์สารนิเทศสามารถก็อปปี้ข้อมูลที่ได้มาจากฐานข้อมูลกึ่งกลาง
  แล้วระบุเลขทะเบียน ที่มาที่ไป สถานที่เก้บ อัตราการบริการแล้วก็
  ค่าเสียหายใหม่ได้
  18) ระบบสามารถพิมพ์ทะเบียนอุปกรณ์สารนิเทศได้
  19) ระบบสามารถทำบรรณานุกรม หรือบัตรรายการได้
  20) ระบบมีส่วนที่แสดงสถานะของสื่อได้ว่าว่าง หรือถูกยืม หรือส่งซ่อมแซม
  หรือขาย หรือถูกจอง ได้
  21) ระบบมีส่วนบอกตำแหน่งสถานที่เก็บสื่อได้
  22) ระบบมีส่วนให้ความคิดเห็น หรือวิภาควิจารณ์สื่อในแต่ละรายการที่เชื่อมโยง
  User กับ Face Book

  Read More

  ถ้าคุณกำลังเดินทางไปลอนดอนเพื่อธุรกิจหรือพักผ่อนคุณอาจเคยได้ยิน West End West End คือ “Theatreland” ที่มีชื่อเสียงของลอนดอนซึ่งเป็นบรอดเวย์ของตัวเองหากคุณต้องการ โปรแกรมห้องสมุด ได้รับการตั้งชื่ออย่างชอบด้วยเสียงประกอบด้วยโรงภาพยนตร์ที่มีปริมาณมากภายในพื้นที่ขนาดเล็ก

  คนส่วนใหญ่ที่ไปดูการแสดงเมื่ออยู่ในลอนดอนจะเลือกโรงละครแห่งหนึ่งของ West End เพราะอยู่ในระดับที่เทียบเท่ากับบรอดเวย์ในสหรัฐอเมริกา แต่ความจริงก็คือมีโรงภาพยนตร์หลายแห่งที่อยู่นอก West End ซึ่งรับประกันว่าคุณจะยังคงให้การแสดงละครคืนที่คุณต้องจดจำไม่ว่าคุณจะต้องการดูโอเปร่าตลกละครบัลเล่ต์หรือละคร

  โปรแกรมห้องสมุดหนึ่งในโรงละครที่มีชื่อเสียงที่สุดของ West End คือ The Yark in Hackney โรงละครแห่งนี้เป็นอัฒจันทร์หนึ่งร้อยสิบที่นั่ง สถานที่ขนาดเล็กได้รับการทำส่วนใหญ่กับวัสดุรีไซเคิลและผลิตงานเขียนใหม่ส่วนใหญ่ สามารถให้ประสบการณ์ลอนดอนที่สนุกสนานและน่าจดจำหากคุณไม่ต้องการไปเยี่ยมชมโรงละครที่เป็นที่นิยมมากแห่งหนึ่งและกำลังมองหาบางสิ่งที่แตกต่างและโดดเด่น

  จากนั้นจะมี Bush Theatre ซึ่งตั้งอยู่ใน Shepherds Bush โรงละครขนาดเล็กแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2515 ได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารห้องสมุดสาธารณะเก่าซึ่งทำให้มีภัยคุกคามต่อห้องพักมากขึ้นที่นั่งมากขึ้นและพื้นที่เวทีขนาดใหญ่เพื่อให้พวกเขาสามารถแสดงได้อย่างสะดวกและมั่นใจ โรงละครแห่งนี้รับประกันความพึงพอใจเมื่อมองหาช่วงเย็นทางวัฒนธรรมที่ต่างออกไปในลอนดอน

  โรงละคร Finborough คือโรงละครห้าสิบที่นั่งที่ตั้งอยู่ใน Earls Court โรงละครเล็ก ๆ และสนิทสนมนี้เน้นเรื่องงานเขียนใหม่ ๆ แต่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในโรงละครฝั่งตะวันตกที่ได้รับความนิยมอย่างมากในลอนดอนและแน่นอนว่าคุ้มค่ากับการไปเยือนเมื่อคุณไปเที่ยวต่อไปในเมือง

  โรงละครออเรนจ์สตรีทเป็นอีกหนึ่งโรงภาพยนตร์ที่เป็นที่ชื่นชอบของ West End Theater ซึ่งตั้งอยู่ในย่านที่เป็นที่นิยมของ Richmond โรงละครแห่งนี้เปิดประตูสู่สาธารณชนในปี 2014 และมีการฟื้นฟูที่ยอดเยี่ยมและงานเขียนใหม่ ๆ ที่คุณสามารถเพลิดเพลินเมื่อมองหาบางสิ่งที่แตกต่างและพิเศษที่ต้องทำ คุณสามารถเพลิดเพลินกับอาหารที่ผ่อนคลายแล้วลงไปที่โรงละครอันเป็นเอกลักษณ์แห่งนี้เพื่อความบันเทิงยามค่ำคืนที่คุณสามารถจดจำได้เป็นเวลาหลายปี

  เนื้อเพลงใน โปรแกรมห้องสมุด เป็นโรงละครอายุหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปีที่มีการแสดงของพวกเขาเป็นจำนวนมากได้ย้ายไปยัง West End เนื่องจากมีความต้องการสูง ถ้าคุณอยากเห็นมันเป็นอันดับแรกและอยากสัมผัสประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในโรงละครเก่า ๆ นี่ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ

  The Gale Theater รับประกันความสุข โรงละครแห่งนี้มีโรงละครที่นั่งเจ็ดสิบห้าแห่งตั้งอยู่เหนือผับ Prince Albert ใน Notting Hill ที่นี่คุณสามารถเพลิดเพลินกับการแสดงที่แตกต่างกันในโรงละครที่ใกล้ชิดซึ่งคุณสามารถใช้เวลาคืนหัวเราะร้องไห้หรือเพียงแค่ต้องทึ่งกับการแสดงที่หน้าคุณ

  ไม่มีเหตุผลที่คุณต้องไปที่โรงละคร West End ทุกครั้งที่คุณอยู่ในลอนดอน หากคุณกำลังเยี่ยมชมและกำลังมองหาบางสิ่งที่แตกต่างกันเล็กน้อยจากนั้นไปที่โรงละคร West End ที่อยู่นอกโรงละครอาจเป็นทางออกที่คุณจำเป็นต้องมีช่วงเย็นที่สนุกสนานซึ่งคุณสามารถจดจำได้ในอีกหลายปีต่อ ๆ ไป

  เกี่ยวกับเรา: Canary Riverside Plaza เป็นโรงแรมระดับโลกตั้งอยู่ใน โปรแกรมห้องสมุด ที่มีชื่อเสียงในกรุงลอนดอน ตั้งอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำเทมส์ในใจกลางย่านธุรกิจ โรงแรมหรูหราและหรูหราแห่งนี้เหมาะสำหรับครอบครัวคู่รักนักเดินทางซิงเกิ้ลและนักธุรกิจที่ต้องการอยู่ในสถานที่ที่สมบูรณ์แบบเมื่อไปเยือนเมืองชั้นนำนี้ Canary Riverside Plaza ให้บริการห้องพักหรูหราพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยรวมทั้งบริการฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) โรงแรมยังมีบริการห้องออกกำลังกาย Virgin Active Gym ซึ่งมีศูนย์สุขภาพไว้ให้บริการ นอกจากนี้โรงแรมยังมีบริการห้องพักยี่สิบสี่ชั่วโมงแก่ห้องสุดหรูทั้งหมดหนึ่งแสนสี่สิบสองห้อง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือทำการจอง

  Read More